แนะนำบริษัท

  

    

ซิมไบโอ (Symbio, Inc.) คือผู้นำในการผลิตเทปกาวแห่งภูมิภาคเอเชีย บริษัทดำเนินการผลิตสินค้าเทปกาวเพื่องานอุตสาหกรรมและเพื่อผู้บริโภคทั่วไปมานานกว่าหกทศวรรษ เรามีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเคมีพอลิเมอร์ ทำให้สามารถปรับแต่งรูปแบบคุณสมบัติของสินค้าได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงานและบริษัทสาขาย่อยกระจายอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย

บริษัทเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นเสาหลักในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงตั้งใจคัดเลือกและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถโดดเด่น รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและยึดมั่นในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ซิมไบโอยังรักษาคุณภาพของสินค้าและความได้เปรียบในการแข่งขัน จัดโครงสร้างองค์กรที่เรียบง่าย ปรับปรุงและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่มีโดยตลอดเพื่ออนาคตของบริษัท ซิมไบโอเชื่อมั่นว่าความเป็นมืออาชีพ ความสามัคคี การใส่ใจลูกค้า และความคิดสร้างสรรค์คือจุดแข็งขององค์กรที่จะพาไปสู่ความสำเร็จระดับสากล