การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Symbio มุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้ตัวทำละลายในการผลิต ลดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ รวมถึงเปลี่ยนมาใช้น้ำแทนสารเคมีเป็นตัวทำละลายในกาว นอกจากนี้ยังมีการหมุนเวียนการใช้ตัวทำละลายที่ใช้ในการผลิตเพื่อลดขั้นตอนการกำจัด ส่วนตัวทำละลายที่ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จะนำไปเผาในเตาเผา (RTO) และนำความร้อนที่เกิดจากการเผาจะไปใช้ต่อ บริษัทตั้งใจที่จะ "ลด" "รีไซเคิล" "ใช้ซ้ำ" และ "ออกแบบใหม่" รวมถึงร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษัทยังผลิตสินค้าที่ปราศจากสารฮาโลเจนและสาร VOCs ตามมาตรฐาน RoHS รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าใช้ได้อย่างปลอดภัย และยังเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมุ่งเน้นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์อีกด้วย