อุตสาหกรรมการแพทย์

            การแพทย์มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ในยุคที่วิทยาศาสตร์และศาสตร์แขนงอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การแพทย์ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ โอกาสและความท้าทายต่างๆที่ไม่เคยพบมาก่อนในอดีต แต่ด้วยกระแสการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รูปแบบการบริหารและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกัน ทำให้การแพทย์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งมี 3 เสาหลักสำคัญ คือ เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความต้องการทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นนั้นมาจากการเกิดและความเจริญที่เพิ่มขึ้นจากประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงสังคมผู้สูงอายุและการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

Medical Industry Tapes-Symbio

            

            ซิมไบโอเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์นานกว่า 10 ปี บริษัทสามารถวิจัยและคิดค้นสูตรกาวที่มีคุณภาพสูงและมีการระคายเคืองต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ นอกเหนือจากการผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP แล้วสินค้าของบริษัทยังได้ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและได้รับการตรวจสอบด้วยข้อกำหนดที่เข้มงวดมากที่สุดในทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและความสบายเป็นสำคัญ และมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เทปกาวที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ต่างๆและช่วยดูแลการบาดเจ็บของผู้ป่วย