อุตสาหกรรมการพิมพ์

 Printing Industry Tapes-Symbio          หากจะกล่าวถึงความเป็นมาของเครื่องหมายการค้านั้น ต้องย้อนกลับไปยังสมัยโบราณที่หลังจากช่างฝีมือทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มักจะทำสัญลักษณ์หรือตราประทับของตนเองลงบนผลงานแต่ละชิ้น สัญลักษณ์เหล่านี้ได้พัฒนามาเป็นเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน ซึ่งระบบสัญลักษณ์นี้กลายเป็นการรับประกันบ่งบอกว่าสินค้าหรือบริการมีคุณลักษณะตรงกับตามความต้องการของลูกค้า

            เครื่องหมายการค้าที่เก่าแก่สุดในยุคจีนโบราณที่ค้นพบคือ สัญลักษณ์กระต่ายขาว ซึ่งเป็นของครอบครัวช่างฝีมือตระกูลหลิวแห่งเมืองซานตง หน้าที่สำคัญของเครื่องหมายการค้าคือการจำแนกที่มาของผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า วิธีการขาย วัสดุที่ใช้ในการผลิต การบริการหรือการรับประกันสินค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในเครื่องหมายการค้า และยังมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนด้วย การใช้งานหลักของเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

         1. แสดงถึงที่มาและเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า

         2. รับรองคุณสมบัติของสินค้าและบริการ

         3. เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ


            เครื่องหมายการค้าหรือฉลากติดสินค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ติดบนฉลากอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค สารเคมี เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ของใช้เด็กเล็ก หรือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้น เนื่องจากการบริโภคสินค้าเหล่านี้หมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทำให้ความต้องการในฉลากสินค้ายิ่งเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคจากหลากหลายพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วและเริ่มใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความงาม ทำให้ยอดขายของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องยิ่งเติบโต ความต้องการในฉลากสินค้าจึงเพิ่มมากขึ้น ยิ่งสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ฉลากสำหรับใช้ในสินค้าเหล่านั้นยิ่งต้องมีคุณภาพที่ดีตามด้วย ทางบริษัทจึงได้พัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น

     1. สติกเกอร์กระดาษ: กระดาษอาร์ต กระดาษขาวด้าน กระดาษบาร์โค้ด กระดาษคราฟท์ ฯลฯ

     2. สติกเกอร์พลาสติก PET: สีใส สีขาว สีเงินแบบเงาและแบบด้าน ฯลฯ

     3. สติกเกอร์กระดาษสังเคราะห์: สีขาวด้าน สีขาวสว่าง สีเงินแบบเงา สีใส ฯลฯ