เทคโนโลยี

บริษัทผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายด้วยความสามารถในด้านเทคโนโลยีดังต่อไปนี้


Polymer Chemistry Processes (การวิจัยเคมีพอลิเมอร์)

บริษัทมุ่งค้นคว้าวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer) เช่น อะคริลิค ยางธรรมชาติ โพลียูรีเทน (PU) ซิลิโคน โดยนำผลการวิจัยวัสดุพอลิเมอร์เหล่านี้มาปรับเข้าองค์ประกอบของกาว PSA (กาวประเภทไวต่อแรงกด) ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ทนอุณหภูมิสูง เหนียวแน่น ยึดติดนาน ลอกออกด้วยแสง UV หรือความร้อนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า บริษัทยังให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้าด้วยความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนสูตรกาวเพื่อความต้องการใช้งานใหม่ๆของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Polymer Rheology (การศึกษาศาสตร์การไหลของพอลิเมอร์)

การศึกษาศาสตร์การไหลทำให้บริษัทเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของการไหลของพอลิเมอร์ โดยนำมาปรับใช้กับองค์ประกอบของเนื้อกาวตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัย การเคลือบชั้นกาว และการตัดแบ่งสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังสามารถให้คำแนะนำหรือวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งานและการเก็บสินค้าได้อีกด้วย

Spectrographic Analysis (การวิเคราะห์โดยเทคนิคทางสเปคโตรสโคปี)

บริษัทมีห้องปฏิบัติการสำหรับการดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ที่มีเครื่องมือ เช่น เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) เครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของผิววัสดุและเนื้อกาวในเชิงปริมาณได้อย่างแม่นยำเพื่อความเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเน้นย้ำจุดเแข็งในด้านเคมีพอลิเมอร์และคุณสมบัติของการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรม