สติกเกอร์บาร์โค้ดแบบ Direct Thermal

สติกเกอร์กระดาษบาร์โค้ดสำหรับการพิมพ์แบบ Direct thermal ที่ใช้ความร้อนโดยตรงในการพิมพ์ข้อความ

สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม


Thermal Sensitive Label